กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

การประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

การประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสหวิทยาเขตอิงโขง “วันแห่งเกียรติยศ หัวใจสีแดง”  ประจำปี 2566

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสหวิทยาเขตอิงโขง “วันแห่งเกียรติยศ หัวใจสีแดง”  ประจำปี 2566

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแนวทางดำเนินงานวิธีประเมิน ตำแหน่งวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแนวทางดำเนินงานวิธีประเมิน ตำแหน่งวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะครูโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ได้นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมโครงการปลูกป่า เพื่อสร้างวินัยการดูแลบำรุงรักษาป่าไม้และสร้างฝายชะลอน้ำ

คณะครูโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ได้นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมโครงการปลูกป่า เพื่อสร้างวินัยการดูแลบำรุงรักษาป่าไม้และสร้างฝายชะลอน้ำ