โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียน

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียน

จำนวนผู้ชม: 23

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี

จำนวนผู้ชม: 20

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

จำนวนผู้ชม: 4 นายปรีชารัตน์ รินทระ รองผู้อำนวยการสำนักง […]

“การนิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566”

“การนิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566”

จำนวนผู้ชม: 24

การประชุมคณะกรรมการนิเทศกระบวนการจัดการเรียนรู้แลชุมชนทางวิชาชีพ(PLC)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การประชุมคณะกรรมการนิเทศกระบวนการจัดการเรียนรู้แลชุมชนทางวิชาชีพ(PLC)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

จำนวนผู้ชม: 23

การนิเทศการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา

การนิเทศการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา

จำนวนผู้ชม: 25