Welcome Back to New Normal School โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

Welcome Back to New Normal School โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

จำนวนผู้ชม: 2

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ตำบลหล่ายงาว ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ตำบลหล่ายงาว ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

จำนวนผู้ชม: 3

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

จำนวนผู้ชม: 3

ปฐมนิเทศ นร.ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา2564

ปฐมนิเทศ นร.ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา2564

จำนวนผู้ชม: 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 โร […]

ต้อนรับศึกษาธิการภาค 16 และคณะผู้ติดตามตรวจเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ต้อนรับศึกษาธิการภาค 16 และคณะผู้ติดตามตรวจเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

จำนวนผู้ชม: 2

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนผู้ชม: 2 วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้ […]