วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เริ่มจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยจะจัดการเรียนการสอนทั้ง online, onhand ระหว่างวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564