โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยจัดเรียนการสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 รูปแบบ Online 100%
และในวันที่่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนรูปแบบ onsite
ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
​ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)