สพม.ชร. นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

จำนวนผู้ชม: 15

จำนวนผู้ชม: 20

ชมรมดอกซ้อศิลป์ล้านนา โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้แสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาต้อนรับ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยสถานทูตออสเตรเลีย 

จำนวนผู้ชม: 25

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จำนวนผู้ชม: 25

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้จัดกิจกรรมการค้นหาเป้าหมาย การวางแผนชีวิต การเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จำนวนผู้ชม: 23

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดค่าย “เยาวชนสร้างสรรค์” ให้กับตัวแทนนักเรียน

จำนวนผู้ชม: 25