โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ สไตล์ WPK

จำนวนผู้ชม: 0

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม “ครูพร้อมเยี่ยมบ้าน” “หนูพร้อมเรียนออนไลน์”

จำนวนผู้ชม: 2

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรับรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

จำนวนผู้ชม: 2

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ประชุมครูเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2564

จำนวนผู้ชม: 2

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม

จำนวนผู้ชม: 1          ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โร […]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ดำเนินการเปิดภาคเรียน 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน. 64 โดยการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ทาง online 100%

จำนวนผู้ชม: 1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ดำเนินการเป […]